ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ/ΧΩΡΑΦΙΩΝ/ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΗΣ (μέχρι 15/06/2023)